آیه گرافی_شما را چه شده که یکدیگر را یاری نمی دهید